Rekrutacja

Rekrutacja do projektu rozpoczęła się 30 października 2013 i trwała do 19 listopada 2013, kiedy wpłynęło do Biura Projektu 150 formularzy zgłoszeniowych.
 
NIE JEST JUŻ PROWADZONY NABÓR FORMULARZY ZGŁOSZENIOWYCH!
 
-------------------------------------------------------------------
 
Aby wziąć udział w rekrutacji do projektu należy:
 
 
1. Zapoznać się z regulaminem rekrutacji (do pobrania poniżej).
2. Pobrać, uzupełnić i dostarczyć do Biura Projektu Formularz Zgłoszeniowy (do pobrania poniżej).
- Formularz mozna dostarczyć osobiście lub za pomocą poczty/kuriera. Liczy się data wpływu Formularza do Biura Projektu, a nie data wysłania.
- Formularz musi mieć wypełnione wszystkie pola i być podpisany we wszystkich wskazanych miejscach, a także na każdej stronie. Podpisujemy czytelnie imieniem i nazwiskiem - koniecznie kolorem niebieskim.
- Formularz może być wypełniony ręcznie lub za pomocą komputera (sposób preferowany). W przypadku ręcznego wypełnienia, należy pisać drukowanymi literami.
Formularz musi mieć ponumerowane wszystkie strony.
 
Dodatkowe dokumenty:
- Karta oceny formalnej (do pobrania poniżej)
- Karta oceny merytorycznej  (do pobrania poniżej)
- Karta oceny kandydata  (do pobrania poniżej)
- Deklaracja uczestnictwa w projekcie  (do pobrania poniżej)
 
 
 
Osoby niespełniające warunków uczestnictwa w Projekcie (patrz Regulamin rekrutacji oraz Dla kogo?) zostaną odrzucone na etapie oceny formalnej.
 
 
Na podstawie przeprowadzonej oceny formalnej i merytorycznej złożonych Formularzy, Komisja Rekrutacyjna wybierze 80 najlepszych pomysłów na biznes, które zostaną zakwalifikowane do badania predyspozycji do prowadzenia firmy. Ocenanie będą:

a)      pomysł na biznes ? realność, trwałość, kompletność pomysłu (0-30 pkt.);

b)      znajomość branży/konkurencji (0-20 pkt.);

c)      doświadczenie i wiedza przydatna w proponowanym biznesie (0-25 pkt.);

d)     adekwatność działań i kosztów (0-25).

Priorytetowo w Projekcie traktowane są osoby długotrwale bezrobotne i samotnie wychowujące dziecko. Osoby takie dostaną dodatkowe punkty:

a)      Długotrwale bezrobotne (5 pkt),

b)      Samotnie wychowujące dziecko (10 pkt).

 

Badanie predyspozycji do prowadzenia firmy polegać będzie na przeprowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych i testów psychologicznych. W tym etapie rekrutacji można zdobyć maksymalnie 30 punktów.
 
 
 
Osoby mające najwięcej punktów z oceny merytorycznej oraz z badania badania predyspozycji do prowadzenia firmy zostaną zakwalifikowane do Projektu. Maksymalnie można zdobyć 145 punktów.
Do projektu zostanie zakwalifikowanych 38 Uczestników, w tym 21 kobiet i 17 mężczyzn.
 
Każda z osób, która złożyła Formularz Zgłoszeniowy dostanie numer ewidencyjny.
 
Pytania związane z rekrutacją do projektu prosimy kierować pod adres mailowy:rekrutacjasdb@uni.lodz.pl
 
 
 
 
 
Biuro projektu nie odpowiada na pytania merytoryczne dotyczące opisywanego pomysłu na biznes.