O projekcie

 

"Start do biznesu" to projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt realizowany jest przez Uniwersytet Łódzki w ramach Priorytetu VI. "Rynek otwarty dla wszystkich", Działanie 6.2 "Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i zatrudnienia" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

Celem projektu jest pomoc młodym (15-30 lat) bezrobotnym lub nieaktywnym zawodowo mieszkańcom województwa łódzkiego w otwarciu i prowadzeniu działalności gospodarczej.

 

W ramach projektu Uczestnicy mogą skorzystać z:

- doradztwa (indywidualnego i grupowego) oraz szkoleń umożliwiających uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej,

- przyznania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, do wysokości 30 000 zł,,

- wsparcia pomostowego udzielanego w okresie 6 (a dla max. 15 osób w okresie 12) miesięcy od dnia zawarcia umowy o udzielenie wsparcia pomostowego, obejmujące:

a) finansowe wsparcie pomostowe wypłacane miesięcznie w kwocie do 1 600 zł,

b) szkolenia i doradztwo w zakresie efektywnego wykorzystania dotacji (wyłącznie dla osób, które rozpoczęły działalność w ramach danego projektu).