Przyznanie wsparcia szkoleniowo-doradczego

Przedstawiamy zasady oraz wzór umowy dotyczący przyznania wsparcia szkoleniowo-doradczego w projekcie "Start do biznesu".

 

Prosimy przy składaniu podań w sprawie przyznania wsparcia szkoleniowo-doradczego o dołączanie "rozeznań rynku", czyli wskazań innych usługodawców oferujących podobne szkolenia/warsztaty, by wykazać, że cena nie odbiega od rynkowych. Oferty innych usługodawców mogą być dołączone w załącznikach.

Prosimy również o krótkie opisanie swojej działalności gospodarczej. Ułatwi to nam znacząco pracę, a Państwa podanie uczyni bardziej kompleksowym.

 

 

Zasady udzielania wsparcia pomostowego szkoleniowo-doradczego:

 

1.      Wsparcie pomostowe szkoleniowo-doradcze jest skierowane do uczestników Projektu ?Start do biznesu?, którzy uruchomili działalność i otrzymali jednorazowe wsparcie finansowe na uruchomienie działalności gospodarczej.

2.      Wsparcie może być przeznaczone na szkolenia lub usługi doradcze związane z realizowaną przez Beneficjenta Pomocy działalnością gospodarczą wskazaną w biznesplanie złożonym w Projekcie ?Start do biznesu?.

3.      Wsparcie udzielane jest na podstawie Umowy o udzielenie wsparcia pomostowego szkoleniowego i doradczego w ramach projektu ?Start do biznesu?.

4.      Szkolenia muszą być związane z działalnością prowadzoną przez Beneficjenta Pomocy.

5.      Celem doradztwa musi być rozwiązanie konkretnego problemu istniejącego w firmie Beneficjenta Pomocy. Uzyskane w wyniku doradztwa rozwiązanie musi być wdrożone w postaci usprawnień lub/i działań w obszarze objętym usługą doradztwa. Po stronie Beneficjenta Pomocy jest udowodnienie dokonania wdrożenia.

6.      Beneficjent Pomocy jest zobowiązany do wyboru usługodawcy w sposób racjonalny. Ceny za usługi nie mogą odbiegać od cen rynkowych. Udowodnienie racjonalności wyboru usługodawcy spoczywa na Beneficjencie Pomocy.

7.      Dokumentami regulującymi przyznanie wsparcia pomostowego szkoleniowo-doradczego jest Regulamin przyznania wsparcia w projekcie ?Start do biznesu? oraz Umowa przyznania wsparcia pomostowego szkoleniowo-doradczego.

8.      Aby ubiegać się o wsparcie szkoleniowo-doradcze Beneficjent Pomocy składają w Biurze Projektu (listownie lub osobiście) podanie o udzielenie wsparcia. Podanie musi zawierać: wyczerpujące uzasadnienie potrzeby udzielenia wsparcia (w przypadku doradztwa ? opis problemu, który będzie rozwiązywany w ramach doradztwa), nazwę usługodawcy, cenę usługi, zakres usługi.

9.      Podania rozpatrywane są w kolejności wpłynięcia do Biura Projektu.

10.  Decyzję w zakresie przyznania wsparcia szkoleniowo-doradczego podejmuje Kierownik Projektu. Decyzja Kierownika Projektu jest ostateczna.

11.  Realizator Projektu zastrzega sobie możliwość wstrzymania udzielania wsparcia pomostowego szkoleniowo-doradczego, w momencie wyczerpania środków finansowych przewidzianych na ten cel.