Informacja o zmianach związanych z wydatkowaniem wsparcia

Uprzedzając liczne pytania, pragniemy poinformować, że nie wymaga zgody (ani powiadomienia) Realizatora Projektu zmiana kwoty wydatku określonego jako odrębna pozycja harmonogramu rzeczowo-finansowego, o ile łączna kwota wszystkich zmian nie przekracza 20% wysokości wsparcia. Zmiana wydatku danej pozycji, generalnie, nie powinna wynosić więcej niż 20% danej pozycji w harmonogramie.

Podsumowując:

- suma wszystkich zmian - maks. 20% wysokości wsparcia;

- najlepiej, gdy jedna zmiana - maks. 20% wartości określonej w harmonogramie;

W przypadku uzasadnionej potrzeby wprowadzenia większych zmian należy:

a) napisać podanie skierowane do Kierownika Projektu z uzasadnieniem potrzeby zmian,

b) dołączyć zaktualizowany harmonogram rzeczowo-finansowy (lub zestawienie wydatków, o ile zmiana dotyczy wsparcia pomostowego),

c) dołączyć odpowiedni formularz zmian do pobrania poniżej.

 

 

WSZYSTKIE DOKUMENTY DOSTARCZAMY OSOBIŚCIE LUB POCZTĄ/KURIEREM DO BIURA PROJEKTU.