Wnioski o wsparcie pomostowe - informacje o załącznikach

Przekazujemy informację związaną ze składaniem wniosków o wsparcie pomostowe.

Załączniki niezbędne do złożenia wraz z wnioskiem o wsparcie pomostowe (par. 27 pkt 2a) Regulaminu przyznania wsparcia):

- szacunkowe zestawienie wydatków, na które mają być przeznaczone środki wsparcia pomostowego - Uczestnik Projektu sporządza sam takie zestawienie (sugerujemy nie wpisywać środków na kapitał obrotowy firmy)

- oświadczenie Beneficjenta Pomocy o nieotrzymaniu innej pomocy dotyczącej tych samych kosztów kwalifikowalnych lub tego samego przedsięwzięcia, na realizację którego jest udzielana pomoc de minimis - załącznik 8 do ściągnięcia tutaj - http://startdobiznesu.uni.lodz.pl/?q=node/34

- informację na formularzu, o której mowa w rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r., 53, poz. 311) -  załącznik nr 14 do ściągnięcia tutaj - http://startdobiznesu.uni.lodz.pl/?q=node/34. W przypadku składania wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego, prosimy jedynie uzupełnić pierwszą stronę, a dalej "nie dotyczy".
 
 
Przypominamy, że zgodnie z par. 28 Regulaminu, wsparcie to NIE MOŻE zostać wydane na:
 
a) sfinansowanie wydatków, w stosunku do których wcześniej została udzielona pomoc publiczna, lub które wcześniej były objęte wsparciem ze środków Wspólnoty Europejskiej  (zakaz podwójnego finansowania tych samych wydatków); 
b) zapłatę grzywien i kar wynikające z naruszenia przez Beneficjenta Pomocy przepisów obowiązującego prawa; 
c) zapłatę kar umownych wynikających z naruszenia przez Beneficjenta Pomocy umów zawartych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (w tym kaucji); 
d) zakup środków transportu w przypadku podejmowania działalności gospodarczej w sektorze transportu towarów; 
e) zapłatę składek ubezpieczenia w KRUS w kwocie przekraczającej podwyższony wymiar składki wynikający z prowadzonej działalności gospodarczej; 
f) w przypadku podejmowania działalności przez osobę niepełnosprawną pokrycie obowiązkowych składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe refundowanych przez 
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych; 
g) wypłatę wynagrodzeń (za wyjątkiem zapłaty za usługi zlecone np. usługi biura rachunkowego) w ramach wypłacanego wsparcia pomostowego.