Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

1.      Czy można być rolnikiem lub domownikiem rolnika i brać udział w projekcie "Start do biznesu"?

 

Nie, rolnik oraz domownik rolnika uznawany jest za osobę aktywną zawodową, a więc wykluczoną z możliwości wsparcia finansowego w Działaniu 6.2 PO KL.

Status rolnika określony jest na podstawie Ustawy z dn. 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, Dz. U.2008, Nr 50, poz. 291 z późn. zm., i dotyczy osób, będących rolnikami oraz domownikami rolnika, w szczególności osoby, które jednocześnie:

- są pełnoletnie oraz zamieszkują i prowadzą na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, osobiście i na własny rachunek, działalność rolniczą w pozostającym w ich posiadaniu gospodarstwie rolnym,

- są ubezpieczone w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,

a także domownicy rolnika, czyli w szczególności osoby, które jednocześnie:

- ukończyły 16 lat,

- pozostają z rolnikiem we wspólnym gospodarstwie domowym lub zamieszkują na terenie jego gospodarstwa rolnego albo w bliskim sąsiedztwie,

- stale pracują w tym gospodarstwie rolnym i nie są związane z rolnikiem stosunkiem pracy.

Domownicy rolników opłacający KRUS są wykluczeni z możliwości skorzystania ze wsparcia w ramach Działania 6.2 PO KL, gdyż osoby te nie spełniają warunku pozostawania bez zatrudnienia (są zaliczani do kategorii osób zatrudnionych)

Przez osoby bliskie rolnikowi należy rozumieć osoby, mające z rolnikiem takie więzi osobiste (rodzinne lub quasi rodzinne), które wyjaśniają przyczynę wykonywania pracy na rachunek rolnika bez wynagrodzenia z tego tytułu.

 

2.      Mam własną działalność (start-up) w Inkubatorze Przedsiębiorczości. Czy mogę dostać pieniądze na rozpoczęcie działalności z projektu?

 

Jeśli działalność prowadzona w Inkubatorze nie jest działalnością zarejestrowaną w Ewidencji Działalności Gospodarczej, Krajowym Rejestrze Sądowym, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej ani nie jest prowadzona na podstawie odrębnych przepisów i nie była zarejestrowana w ciągu ostatnich 12 miesięcy oraz nie korzystasz równolegle z innych środków publicznych na rozpoczęcie działalności gospodarczej, w tym w szczególności środków Funduszu Pracy, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub środków udzielanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki lub innych programów, a także jeśli nie otrzymałeś/aś wcześniej wsparcia finansowego na uruchomienie lub prowadzenie działalności gospodarczej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (w szczególności w ramach innego projektu realizowanego w Działaniu 6. 2 lub Poddziałaniu 8.1.2); to tak. O ile umowa z Inkubatorem nie przewiduje inaczej.

 

3. Czy w momencie składania formularza można mieć umowę zlecenie/o dzieło?

 

Nie, projekt jest przeznaczony dla osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo. Osoba składająca Formularz Zgłoszeniowy nie może mieć żadnych aktywnych umów cywilnoprawnych, jak i umów o pracę.

 

 

4. Czy można zgłosić się do projektu jeśli pobiera się zasiłek macierzyński?

 

Nie, gdyż zasiłek macierzyński przysługuje objętym ubezpieczeniem chorobowym:

- pracownikom,

- członkom rolniczych spółdzielni produkcyjnych i spółdzielni kółek rolniczych,

- osobom wykonującym pracę nakładczą,

- osobom wykonującym pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy-zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, oraz osobom z nimi współpracującym, w tym osobom świadczącym pracę na podstawie umowy uaktywniającej określonej przepisami ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235),

- osobom prowadzącym pozarolniczą działalność oraz osobom z nimi współpracującym,

- osobom wykonującym odpłatnie pracę, na podstawie skierowania do pracy, w czasie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania,

- osobom odbywającym służbę zastępczą,

- duchownym,

a więc osobom aktywnym zawodowo.

Projekt skierowany jest natomiast do osób nieaktywnych zawodowo i bezrobotnych.

 

5. Czy można aplikować do kilku projektu jednocześnie?

 

Nie ma przeciwskazań, jednakże Uczestnikiem Projektu, a następnie Beneficjentem Pomocy, można zostać jedynie w jednym projekcie z Działania 6.2 PO KL.

 

6. Czy można zgłosić się do projektu jeśli w trakcie jego trwania ukończy się 30 lat?

 

Osoby przystępujące do Projektu nie mogą ukończyć 30 r.ż. na dzień przystępowania do Projektu, tj. na dzień podpisywania Deklaracji Uczestnictwa w Projekcie. Podpisywanie Deklaracji Uczestnictwa nastąpi po okresie rekrutacji do projektu, czyli w grudniu 2013 roku.

 

7. Czy dwie osoby które otrzymają dotację w ramach tego samego projektu mogą założyć spółkę?

 

Tak, możliwe będzie założenie spółki cywilnej przez minimum dwoje Uczestników Projektu. Szczegółowe zasady zostaną określone w regulaminie przyznawania wsparcia finansowego.

 

8. Czy można zarejestrować działalność gospodarczą zaraz po złożeniu Formularza zgłoszeniowego?

 

Nie, działalność gospodarczą można zarejestrować dopiero po podpisaniu Umowy o wsparcie finansowe.

 

9. Czy przy wypełnianiu Formularza zgłoszeniowego jest przewidziana pomoc doradcy?

 

Nie, nie zapewniamy pomocy doradcy przy wypełnianiu Formularza zgłoszeniowego.

 

10. Za co można uzyskać punkty w trakcie etapu oceny merytorycznej?

 

Ocena merytoryczna Formularzy Zgłoszeniowych przeprowadzana jest w oparciu o następujące kryteria:

a)      pomysł na biznes ? realność, trwałość, kompletność pomysłu (0-30 pkt.);

b)      znajomość branży/konkurencji (0-20 pkt.);

c)      doświadczenie i wiedza przydatna w proponowanym biznesie (0-25 pkt.);

d)     adekwatność działań i kosztów (0-25).

 

Dodatkowe punkty można uzyskać za przynależność do grupy priorytetowej:

a)      osoby długotrwale bezrobotne (5 pkt.);

b)      osoby samotnie wychowujące dziecko (10 pkt.).

 

11. Czy osoba, która ma zawieszoną działalność gospodarczą i nigdzie nie pracuje, może zostać uznana za osobę "nieaktywną zawodowo"?

 

Osoba nieaktywna zawodowo to osoba pozostającą bez zatrudnienia (osoba w wieku 15-64 lata niezatrudniona, niewykonująca innej pracy zarobkowej, zdolna i gotowa do podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w co najmniej połowie wymiaru czasu pracy), która jednocześnie nie zalicza się do kategorii bezrobotni. Osoba, która zawiesiła działalność gospodarczą (ale jej nie wyrejestrowała) funkcjonuje jako podmiot gospodarczy i w związku z powyższym nie może być traktowana jako osoba nieaktywna zawodowo.

 

12. Czy osoba, która jest uczestnikiem stacjonarnych studiów doktoranckich może zgłosić się do udziału w projekcie?

Tak, ponieważ zgodnie z zapisami ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, doktorantów nie zalicza się do kategorii studentów studiów wyższych. Ponadto zgodnie z interpretacją MPiPS podjęcie studiów doktoranckich (również stacjonarnych) nie stanowi przeszkody w uzyskaniu czy posiadaniu statusu bezrobotnego. Zatem biorąc pod uwagę powyższe, doktorant może być uczestnikiem projektu realizowanego w ramach Działania 6.2 PO KL, jeśli oczywiście spełnia pozostałe warunki zawarte w definicji osoby pozostającej bez zatrudnienia (co powinno zostać poświadczone stosownym oświadczeniem).

 

13. Czy wykluczenie z udziału w projekcie dotyczy również osób, które posiadały w ciągu ostatnich 12 m-cy zarejestrowaną działalność gospodarczą poza granicami Polski?

Nie, nie dotyczy. Zgodnie z interpretacją Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, osoby które posiadały w ciągu ostatnich 12 m-cy zarejestrowaną działalność gospodarczą poza granicami Polski mogą uczestniczyć w projektach realizowanych w ramach Działania 6.2 PO KL.