Lista Beneficjentów Pomocy

Szanowni Państwo!

Poniżej znajduje się pełna lista Beneficjentów Pomocy w projekcie "Start do biznesu", w tym również po procedurze odwoławczej.

 

Lista została zaakceptowana przez WUP w Łodzi.

O dalszych krokach będziemy informować. 

 

Biuro projektu czynne dla interesantów jest w każdy dzień roboczy w godzinach 9.00-11.00.

Wzory poręczeń

Poniżej przedstawiamy dokumenty związane z zabezpieczeniem wsparcia w projekcie "Start do biznesu".

 

Najprawdopodobniej będziemy umawiać się z Beneficjentami i ich Poręczycielami od czwartku od ok. 9 rano.

 

Oceny z procedury odwoławczej zostały wysłane do WUP w Łodzi, czekamy na akceptację. Ostateczna lista Beneficjentów Pomocy powinna ukazać się w przeciągu kilku dni.

 

UAKTUALNIENIE Z DNIA 12.03.2014:

 

W związku z brakiem akceptacji ostatecznej listy Beneficjentów Pomocy przez IP2, czyli WUP w Łodzi, umówienia na spotkania zostaną przesunięte o dzień, może kilka dni. Przepraszamy za problem, niezależny od Realizatora Projektu.

Informacje dla osób, którym przyznano wsparcie

Szanowni Państwo!
 
Regulamin przyznania wsparcia  stanowi, że jest 5 dni od powiadomienia na podpisanie umów. Za datę powiadomienia uznaje się informację po całej procedurze przyznawania wsparcia przez KOW, wraz z odwołaniami. 
 
Oznacza to, że macie Państwo termin dłuższy, niż do środy, 5.02.2014 (5 dni od pierwszego powiadomienia).
 
 
Jednakże chcielibyśmy silnie zasugerować, abyście składali Państwo dokumenty w możliwie jak najkrótszym czasie. Pozwoli to na przygotowanie umów i umówienie spotkań na podpisanie zabezpieczeń.
W przypadku, jeśli wszystkie umowy skumulują się na koniec marca, nie będziemy mieć możliwości ustalania godzin popołudniowych na podpisywanie dokumentów (w tym zabezpieczeń): wtedy będziemy mieli 2 dni na dokonanie wszelkich formalności.
 
Dokumenty przyjmowane są w każdy dzień roboczy w godzinach 9.00-11.00.
 
Co jest istotne: data uruchomienia działalności nie musi być bieżąca. Sugerujemy datę 24 marca.
 

Przyznanie wsparcia na założenie działalności gospodarczej

Szanowni Państwo!

Podajemy Państwu listę osób, które w wyniku prac KOW zakwalifikowały się do otrzymania jednorazowego wsparcia na założenie działalności gospodarczej oraz podstawowego wsparcia pomostowego.

Lista zawarta jest w pliku pdf, dostępnym do pobrania niżej. Lista nie zawiera osób, które nie zostały zakwalifikowane do otrzymania wsparcia.

 

Szczegółowe informacje dotyczące wielkości przyznanej dotacji oraz wsparcia pomostowego zostaną wysłane pocztą mailową do Beneficjentów Pomocy.

Informacje o przyznaniu wsparcia

Jednorazowe wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej będzie wypłacane tylko po podpisaniu umowy o udzielenie wsparcia finansowego. W pierwszej kolejności wsparcie finansowe będzie wypłacane dla firm, które rozpoczęły swoją działalność.

Zgodnie z ustaleniami z WUP w Łodzi, sugerujemy rozpoczęcie działalności gospodarczej z dniem podpisania umowy.

Wnioski o wsparcie pomostowe - informacje o załącznikach

Przekazujemy informację związaną ze składaniem wniosków o wsparcie pomostowe.

Załączniki niezbędne do złożenia wraz z wnioskiem o wsparcie pomostowe (par. 27 pkt 2a) Regulaminu przyznania wsparcia):

- szacunkowe zestawienie wydatków, na które mają być przeznaczone środki wsparcia pomostowego - Uczestnik Projektu sporządza sam takie zestawienie (sugerujemy nie wpisywać środków na kapitał obrotowy firmy)

- oświadczenie Beneficjenta Pomocy o nieotrzymaniu innej pomocy dotyczącej tych samych kosztów kwalifikowalnych lub tego samego przedsięwzięcia, na realizację którego jest udzielana pomoc de minimis - załącznik 8 do ściągnięcia tutaj - http://startdobiznesu.uni.lodz.pl/?q=node/34

- informację na formularzu, o której mowa w rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r., 53, poz. 311) -  załącznik nr 14 do ściągnięcia tutaj - http://startdobiznesu.uni.lodz.pl/?q=node/34. W przypadku składania wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego, prosimy jedynie uzupełnić pierwszą stronę, a dalej "nie dotyczy".
 

Terminy szkoleń w projekcie

W dniu 09.01.2013 roku, wszyscy Uczestnicy Projektu dostali wiadomość e-mailową z podaniem terminów szkoleń oraz numerów sal. Dodatkowo, każda osoba dostała indywidualny termin doradztwa w zakresie tworzenia Indywidualnych Planów Działania (IPD). Prosimy sprawdzić swoje skrzynki mailowe, w tym także dział "Spam", gdyż niestety w bardzo wielu przypadkach tam trafiła wiadomość od nas (z nieznanego powodu została onba potraktowana jako spam).

Strony