Dla kogo?

Uczestnikami w projekcie "Start do biznesu" mogą być osoby, spełniające łącznie następujące warunki:
 
- mają mniej niż 30 lat,
- są mieszkańcami (w rozumieniu art. 25 Kodeksu cywilnego) województwa łódzkiego,
- są osobami nieaktywnymi zawodowo lub bezrobotnymi,
zamierzają rozpocząć działalność gospodarczą i prowadzić ją nieprzerwanie  przez wymagany minimalny okres 12 miesięcy,
- zamierzają prowadzić działalność gospodarczą na terenie województwa łódzkiego,
- nie posiadały zarejestrowanej działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy przed przystąpieniem do projektu,
- nie są uczniami/studentami szkół/studiów dziennych.
 
 
 
Art. 25 Kodeksu cywilnego:
Miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu.
 

Osoba bezrobotna:
- oznacza osobę bezrobotną w rozumieniu Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99 z 2004 r., Poz. 1001, z poz. zm.), w szczególności osobę, która jednocześnie jest osobą:
? niezatrudnioną i niewykonującą innej pracy zarobkowej, zdolną i gotową do podjęcia zatrudnienia,
? nieuczącą się w szkole, z wyjątkiem szkół dla dorosłych lub szkół wyższych w systemie wieczorowym albo zaocznym,
? zarejestrowaną we właściwym dla miejsca zameldowania stałego lub czasowego powiatowym urzędzie pracy,
? ukończyła 18 lat i nie ukończyła 60 lat w przypadku kobiet lub 65 lat w przypadku mężczyzn.

Osoba nieaktywna zawodowo:
Jest to osoba w wieku produkcyjnym, która w momencie przystąpienia do projektu:
? nie pracowała, nie miała pracy i jej nie poszukiwała,
? nie była zarejestrowana jako bezrobotna we właściwym dla miejsca zameldowania stałego lub czasowego powiatowym urzędzie pracy.
Zgodnie z tą definicją, osoba nieaktywna zawodowo to osoba pozostającą bez zatrudnienia (osoba w wieku 15-64 lata niezatrudniona, niewykonująca innej pracy zarobkowej, zdolna i gotowa do podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w co najmniej połowie wymiaru czasu pracy), która jednocześnie nie zalicza się do kategorii bezrobotni.
Wśród nieaktywnych zawodowo wyróżnia się grupę zniechęconych, do której należą osoby nieposzukujące pracy, ponieważ są przekonane, że jej nie znajdą.

Osoba, która zawiesiła działalność gospodarczą (ale jej nie wyrejestrowała) funkcjonuje jako podmiot gospodarczy i w związku z powyższym nie może być traktowana jako osoba nieaktywna zawodowo. 
 
 
 
Osoby priorytetowo traktowane w rekrutacji do projektu to osoby:
a) długotrwale (pow. 12 miesięcy) bezrobotne
b) samotnie wychowujące dziecko
 
Do projektu zostanie zakwalifikowanych 38 Uczestników, w tym 21 kobiet i 17 mężczyzn.
Po ukończeniu bloku szkoleniowo-doradczego, w wyniku którego Uczestnicy napiszą biznesplany, zostanie dokonany wybór najlepszych pomysłów, które następnie zostaną objęte wsparciem finansowym. Jednorazowym wsparciem w wysokości do 30 tys. złotych na rozpoczęcie działalności oraz wsparciem pomostowym w wysokości do 1,6 tys. złotych miesięcznie przez okres 6 miesięcy zostanie objętych 32 Uczestników, w tym 17 kobiet i 15 mężczyzn.
Dodatkowo, w uzasadnionych wypadkach, przedłużonym wsparciem pomostowym (do 12 miesięcy) zostanie objętych maksymalnie 15 Uczestników Projektu.
 
 
 
Kto nie może być Uczestnikiem projektu?
 
Nie może być uczestnikiem projektu osoba, która:
 
a) w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu była zarejestrowana w Ewidencji Działalności Gospodarczej, Krajowym Rejestrze Sądowym, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub prowadziła działalności na podstawie odrębnych przepisów (w tym m. in. działalność adwokacką, komorniczą lub oświatową),
b) jest wspólnikiem spółki osobowej lub jednoosobowej spółki kapitałowej lub członkiem spółdzielni (nie dotyczy spółdzielni oszczędnościowo-pożyczkowych (banków spółdzielczych) oraz spółdzielni mieszkaniowych, jeżeli członek nie osiąga przychodu z tytułu członkostwa);
c) jest lub była osobą zatrudnioną w ciągu ostatnich dwóch lat (przed rozpoczęciem realizacji projektu) u beneficjenta, partnera, wykonawcy albo jest osobą, którą łączy lub łączył z beneficjentem i/lub pracownikiem beneficjenta, partnera lub wykonawcy uczestniczącym w procesie rekrutacji lub oceny biznesplanów: związek małżeński, stosunek pokrewieństwa lub powinowactwa (w linii prostej bez ograniczeń a w linii bocznej do drugiego stopnia) lub związek z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli,
d) nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych,
e) korzysta równolegle z innych środków publicznych na rozpoczęcie działalności gospodarczej, w tym w szczególności środków Funduszu Pracy, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub środków udzielanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki lub innych programów,
f) otrzymała wcześniej wsparcie finansowe na uruchomienie lub prowadzenie działalności gospodarczej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (w szczególności w ramach innego projektu realizowanego w Działaniu 6. 2 lub Poddziałaniu 8.1.2),
g) ma wobec siebie orzeczony zakaz dostępu do środków publicznych, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r., poz. 769),
h) posiada zaległości w zapłacie podatków lub składek ubezpieczenia społecznego lub zdrowotnego lub jest wobec niej prowadzona egzekucja.